Volg PWN ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.


Aantal wiskundestudenten stijgt tot recordhoogte

Het aantal wiskundestudenten in het hoger onderwijs neemt spectaculair toe. Dit jaar stijgt de instroom tot boven de 1000 nieuwe studenten. Dit is een vervijfvoudiging ten opzichte van het aantal studenten dat zich in 2002 voor een studie wiskunde inschreef. Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) schrijft de hoge stijging toe aan de toenemende relevantie van wiskunde in de maatschappij en de hoge baankansen in het veld. Deze stijging is voor PWN een stimulans om het vakgebied onder de aandacht te blijven brengen.

Na een jarenlange terugloop in de jaren ’90 en ’00, zit het aantal wiskundestudenten weer sterk in de lift. Op de peildatum van 1 oktober 2015 wordt voor het eerst sinds lange tijd in de telling van de hoger onderwijsinstellingen de mijlpaal van 1000 eerstejaars studenten bereikt. De stijging lijkt mede veroorzaakt door de grote vraag naar wiskundigen op de arbeidsmarkt en het verbeterde imago van het vakgebied.
Lees meer...

Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Het zet zich in:
voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen;
voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs;
voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve toepassingen in) het bedrijfsleven.
Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde.Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde overhandigd

Deze week is het Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde overhandigd aan Hans de Groene (directeur NWO) en Sjoerd Verduyn Lunel (voorzitter Platform Wiskunde Nederland). Commissievoorzitter Jacob Fokkema gaf aan dat het Deltaplan een startpunt is voor een stevige impuls voor de Nederlandse wiskunde. Het stelt een geïntegreerde aanpak voor van onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding en maatschappij en innovatie. PWN en NWO gaan zich inzetten om het Deltaplan te realiseren. In een later stadium wordt het plan overhandigd aan het ministerie van OCW.

Breed gedragen

Het Platform Wiskunde Nederland publiceerde in 2014 zijn Visiedocument voor de Nederlandse wiskunde. Het Deltaplan is een vertaling van de aanbevelingen uit het Visiedocument in concrete acties. Het is gebaseerd op consultaties met rectoren, decanen, wiskundigen, industriële partners en gerelateerde partijen. Het resultaat is een breed gedragen plan dat, evenals het Visiedocument, geschreven is voor beleidsmakers bij Ministeries van OCW en EZ, NWO, rectoren, decanen en directeuren van wiskunde-instituten en de wiskundigen zelf.

Implementatie

PWN en NWO hebben besloten de handen ineen te slaan en een Commissie Implementatie Deltaplan (CIΔ) onder leiding van prof. Frank van der Duijn Schouten vorm te geven. Om de realisatie van het Deltaplan goed van start te laten gaan kondigde de voorzitter van het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (NWO EW) prof. Arjen Doelman aan dat NWO EW in 2016 ca. € 2 miljoen heeft gereserveerd voor de consolidering van de wiskundeclusters, een van de belangrijkste acties uit het Deltaplan.  Bekijk de samenvatting van het Deltaplan.

PWN ondersteuntPartner van PWN


Partner van PWN