Volg PWN ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.


Nederlandse wiskunde krijgt nieuwe impuls met Deltaplan

Op 21 maart ontving de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het ‘Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde’ uit handen van professor Jacob Fokkema, voorzitter van de Commissie Deltaplan Wiskunde.NL. Het plan biedt een geïntegreerde aanpak voor onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding, en innovatie. NWO stelt voor 2016 twee miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Deltaplan. Bij de uitreiking kondigde de minister de installatie van de Wiskunderaad aan die het plan gaat implementeren. Ook zegde zij de steun toe voor de uitbouw van Mastermath.


Omvang wiskundestaf niet meer toereikend
Vanaf 2002 is het aantal wiskundestudenten in Nederland tot recordhoogte gegroeid. Dat heeft een keerzijde: de omvang van de wiskundestaf stagneert en het fundamentele wiskundeonderzoek raakt in de knel. Ook de bijdrage van de wiskunde aan de economische topsectoren en aan Europese programma’s blijft achter. “We zijn heel blij met de aandacht voor ons vak. Maar al die studenten verdienen goed onderwijs en daar is het aantal docenten nu niet op afgestemd. Het water staat de docenten niet aan de lippen, maar is boven hun kruin uit gestegen, en daarmee komt het onderzoek in gevaar”, aldus professor Jan Karel Lenstra, vicevoorzitter van de commissie.

Een geïntegreerde aanpak om de wiskunde tot volle bloei te laten komen
Het Deltaplan doet een voorstel voor een integraal pakket aan maatregelen: profilering van het wiskundeonderzoek via vier wiskundeclusters, verdere samenwerking in het universitaire onderwijs, vernieuwing van de lerarenopleiding, aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde en voor een sterke organisatie van de discipline. Deze integrale aanpak, in de vorm van een ‘wiskundehuis', zal de Nederlandse wiskunde helpen om vragen uit de recentelijk gepubliceerde Nationale Wetenschapsagenda aan te pakken. Met het Deltaplan zal wiskunde ook een stevigere rol spelen in de publiek-private samenwerking met onder andere het bedrijfsleven.

Nationale onderzoeksschool Mastermath
Twee belangrijke voorstellen in het Deltaplan zijn de uitbouw van de Nederlandse onderzoeksschool Mastermath en het verder consolideren van de vier bestaande wiskundeclusters. Door onderzoeksscholen Mastermath en WONDER samen te brengen, wordt onder de naam Mastermath één nationale onderzoeksschool gecreëerd. Deze verzorgt een breed onderwijsaanbod voor wiskunde masterstudenten en promovendi, alsmede cursussen op grensvlakken met andere disciplines en bijscholingscursussen voor leraren en onderzoekers in het bedrijfsleven. In het wiskundehuis wordt de stimulering en financiering van onderzoek bij de vier clusters neergelegd: DIAMANT (discrete wiskunde, algoritmiek, algebra en getaltheorie), GQT (meetkunde en mathematische fysica), NDNS+ (analyse, dynamische systemen en scientific computing) en STAR (stochastiek). Deze clusters dekken het grootste gedeelte van het wiskundeonderzoek in Nederland af.

Totstandkoming Deltaplan
Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) publiceerde in 2014 zijn visiedocument 'Formulas for Insight and Innovation'. Het vandaag overhandigde Deltaplan, opgesteld op verzoek van NWO en PWN, biedt een vertaling van de aanbevelingen uit het Visiedocument in concrete acties. Het is gebaseerd op consultaties met wiskundigen, rectoren, decanen, industriële partners en gerelateerde partijen. “Het plan straalt de eenheid en kracht uit die van wezenlijk belang zijn voor verandering en daarmee ontwikkeling en vernieuwing. Het zal de wiskundigen in staat stellen een fundamenteel verschil te maken”, aldus Jacob Fokkema.

Download hier: Een Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde (NWO/PWN, december 2015)


Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Het zet zich in:
voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen;
voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs;
voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve toepassingen in) het bedrijfsleven.
Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde.
De Nieuwsbrief van juli 2016 kunt u hier downloaden


Conferentie aansluiting havo-hbo

Op woensdag 28 september 2016 organiseren de LWHW (Landelijke Werkgroep HBO Wiskunde) en SLO in Utrecht de conferentie "Hier havo..., hbo hoort u mij? Aansluiten in het hbo op de vernieuwingen in het havo".
In 2013 zijn voor de natuurwetenschappelijke vakken in het havo nieuwe examenprogramma's ingevoerd. Twee jaar later gebeurde dat voor de wiskundevakken. Dit jaar is een advies over het examenprogramma informatica uitgebracht. Het is dus de hoogste tijd om docenten en curriculumontwikkelaars in het hbo, die hun onderwijs immers moeten laten aansluiten op deze vakken, op de hoogte te stellen van deze veranderingen. Tegelijk willen we havo-docenten in de betreffende vakken informeren over de wensen die in het hbo leven met betrekking tot de voorkennis van hun studenten.
Meer over het programma van de conferentie vindt u op http://www.slo.nl/agenda/hier-havo/
Christiaan Boudri (LWHW)
Jos Tolboom (SLO)

Call voor bijzondere leerstoel Computer Algebra

De stichting CAN (Computer Algebra Nederland) is voornemens om de vestiging van een bijzondere leerstoel Computer Algebra aan een Nederlandse Universiteit te faciliteren. De call zal officieel worden aangekondigd op het Nederlands Mathematisch Congres te Amsterdam. Geïnteresserden kunnen een voorstel indienen. Download de informatiebrochure.

Microsoft-onderzoeker Tour Chayes ontvangt eredoctoraat van Universiteit Leiden

Dr. Jennifer Tour Chayes, directeur van Microsoft Research in Boston en New York, ontvangt op 8 februari 2016 een Leids eredoctoraat uit handen van Frank den Hollander, hoogleraar Kansrekening en Statistische fysica.  
Dr. Jennifer Tour Chayes

Dr. Jennifer Tour Chayes

Den Hollander zegt zeer vereerd te zijn dat Tour Chayes het eredoctoraat accepteert. 'Ze is een internationaal toponderzoekster op het gebied van de statistische fysica, de stochastiek en de discrete wiskunde en heeft de afgelopen dertig jaar baanbrekend werk verricht. Daarnaast heeft ze bij Microsoft centrale rol gespeeld in het opstarten van een internationaal zeer succesvolle onderzoeksgroep Onder haar leiding zijn opnieuw grote doorbraken bereikt, op het gebied van complexe netwerken. En ze zet zich wereldwijd in voor vrouwen in de wetenschap.'

lees meer...


PWN ondersteuntPartner van PWN


Partner van PWN