Onderwijs

De commissie Onderwijs van PWN profileert zich als permanente advies- en curriculumcommissie voor wiskunde in het vo. We richten ons met name op de aansluiting met het primair en hoger onderwijs.

Samenstelling

 • Jan Karel Lenstra (voorzitter)
 • Wim Caspers
 • Theo van den Bogaart
 • Bas Edixhoven
 • Paul Drijvers
 • Ebrina Smallegange
 • Jan Hontelez
 • Hester Vogels
 • Marjan Botke
 • Ilona van Houwelingen
 • Greetje de Jong
 • Heleen van der Ree (secretaris)

Publicatie

De commissie heeft onderzoek gedaan naar de aansluiting van de wiskunde van vo naar hbo en WO. Het onderzoek kun je hier lezen.
De OC heeft in nauw overleg met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren het document geschreven dat als input dient voor het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde in het proces Curriculum.nu.
In dit document wordt geschetst hoe de commissie de toekomst van het wiskundeonderwijs ziet.
Op persoonlijke titel heeft Jan Karel Lenstra regelmatig gereflecteerd op de tussenproducten van Curriculum.nu. Lees zijn reflecties hier.

In een later stadium heeft de commissie een specificatie geschreven op het document, waarbij de voorstellen voor de bovenbouw zijn aangescherpt en verduidelijkt. Deze voorstellen voor de bovenbouw zijn hier te lezen.

Doelstellingen

De OC heeft vertegenwoordigers uit alle sectoren van het wiskunde-onderwijs, van primair tot en met hoger onderwijs. Zij heeft als doelstelling optimale voorwaarden te creëren voor goed wiskunde-onderwijs over dit gehele spectrum. De kern van de activiteiten van de OC is niet uitvoerend, maar signalerend, problematiserend, onderzoekend en adviserend, en wel in die volgorde.

 • Signalerend: De OC kan signalen zelf registreren dan wel geattendeerd worden op “kwesties” of ontwikkelingen door derden, zoals de NVvW, het KWG of het ministerie.
 • Problematiserend: De OC kan de signalen problematiseren door het formuleren van algemene of contextgebonden probleemstellingen. Alvorens nader onderzoek te doen zal er met relevante partijen overeenstemming moeten zijn over de probleemstelling in relatie met de observaties en signalen.
 • Onderzoekend: De OC is het platform bij uitstek dat onderzoek kan (laten) doen naar gesignaleerde problemen in het wiskunde-onderwijs.
 • Adviserend: De OC is niet een uitvoerende partij. Resultaten van onderzoek zullen met de geëigende instanties moeten worden gecommuniceerd. De OC van PWN kan op basis van de onderzoeksresultaten adviseren over aanpak van de gesignaleerde problemen.

Achtergrond

De voormalige Nederlandse Onderwijs Commissie Wiskunde is ingebed in deze PWN-commissie. De verschillende doelstellingen van PW-NOCW reiken van voorschools onderwijs tot en met tertiair onderwijs. Op het ogenblik (2014) hebben de volgende thema’s de aandacht van de commissie PW-NOCW:

 • Nascholing van docenten: In verband met de komst van de nieuwe HAVO/VWO eindexamenprogrammas wiskunde in 2015 is de commissie betrokken bij de zogenaamde Google-leergang wiskunde, waarvan de resultaten beschikbaar gesteld zullen worden aan het onderwijsveld. Belangrijke schakel hierin zijn de vaksteunpunten Wiskunde (link). Binnen het kader van de PW-NOCW wordt tussen hen regelmatig overleg gevoerd. In het recente verleden is onder auspicien van PW-NOCW een pilot nascholing op schoollocaties met alumni lerarenopleiding UvA/HvA gehouden met als doel professionele uitwisseling binnen scholenclusters, community-vorming.
 • Onderzoek: Afgelopen jaar (in 2012/13) is in opdracht van de commissie een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid tijd besteed aan wiskunde in ons omringende landen, met een vergelijking met de Nederlandse situatie op het niveau van de bovenbouw HAVO/VWO. De commissie wil dit onderzoek uitbreiden. Daarnaast is er nog een aantal andere thema’s bijbvoorbeeld aansluitingsproblematiek op diverse niveau’s (bijv VMBO-t naar HAVO, MBO naar HBO).
 • Wiskunde C en D dag: De commissie verleent steun, zowel actief als financieel, aan de organisatie van een jaarlijkse themadag Wiskunde C en D. Dit jaar is deze dag bezocht door ongeveer 150 docenten.
 • Wiskunde D: De commissie voert overleg met diverse instanties om te onderzoeken of aanbieden van Wiskunde D-onderwijs mogelijk is door ‘leren op afstand’. De bedoeling is dat dit ook scholen kan overhalen dit vak aan te bieden, ook als ze slechts een klein aantal Wiskunde D leerlingen heeft. Tevens streeft de commissie ernaar om Wiskunde D op de PWN-website te faciliteren.
 • Permanente Curriculumcommissie: Een commissie met als taak het monitoren en signaleren van ontwikkelingen in het voortgezet wiskunde-onderwijs, gevolgd door eventuele actie tot bijsturing. De wenselijkheid van een dergelijke commissie behoort tot de aanbevelingen uit het eindrapport van de commissie cTWO. Komend jaar wordt deze vormgegeven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.