Publicaties

Samenstelling

  • Tom Koornwinder (voorzitter, UvA)
  • Mignon Engel (Vierkant voor Wiskunde)
  • Klaas Pieter Hart (TU Delft)
  • Ferdinand Verhulst (UU)
  • Mark Veraar (TU Delft)

Doelstellingen

De commissie ziet het als haar taak het publiceren van hoogwaardig wiskundig materiaal te faciliteren en te stimuleren.

Context

De constituerende verenigingen, KWG en NVvW, hebben afzonderlijk en samen publicaties in beheer. Het KWG geeft het Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras uit en is eigenaar van Indagationes Mathematicae (uitgegeven door Elsevier), de leden van de NVvW ontvangen het blad Euclides en samen zijn deze verenigingen vertegenwoordigd in een stichting die eigenaar is van Epsilon Uitgaven. Verder is het KWG eigenaar van een Boekerij die ondergebracht is bij de Universiteitsbibliotheek van de UvA. De commissie wil een samenvoeging van productieprocessen binnen PWN bevorderen. Hierdoor zal efficiënter en robuuster (minder gevoelig voor langdurige afwezigheid van medewerkers door bijv. ziekte) gewerkt kunnen worden. Een belangrijke stap in deze richting is in 2012 al gezet door het huisvesten van productiemedewerkers van sommige van de genoemde publicaties bij het PWN-kantoor op het CWI. Een andere positieve ontwikkeling is de instelling van een management team voor de aansturing van Pythagoras. Op langere termijn kan een publicatiehuis, gebouwd op de fundamenten van de Stichting Epsilon, voor de productie van de tijdschriften en de boeken van KWG, NVvW en andere organisaties zorgen.

Belangrijk is ook dat er materiaal is om te publiceren en de commissie wil daarom een klimaat creëren waarin het natuurlijk wordt artikelen en boeken via onze kanalen naar buiten te brengen. Aan de andere kant verdienen onze producten het (meer) gebruikt te worden in het onderwijs: Epsilon op de universiteit en Pythagoras op de middelbare school.

Verder moeten wiskundigen niet bang zijn voor nieuwe media. Onze oude producten zouden digitaal beschikbaar moeten komen. Voor nieuwe publicaties dienen e-books etc. zich als mogelijkheid aan.

Concrete plannen voor de eerstkomende tijd

• Synergie tussen de publicaties verder bevorderen, met name bij werving van nieuwe leden of abonnees, bij speciale aanbiedingen aan leden/abonnees voor abonnement op een van de andere tijdschriften en bij acquisitie van advertenties.

• Bevorderen dat de websites van de publicaties verbeterd worden, zo mogelijk in synergie, waarbij deze ook zouden kunnen profiteren van contact met Kennislink en Wetenschap24.

• Bevorderen van de digitalisering van oude nummers van Nieuw Archief  en van pronkstukken uit de Boekerij en stimuleren dat uitgaven van Epsilon digitaal toegankelijk worden gemaakt.

Links naar publicaties

Onderstaande lijst geeft de links van de publicaties (tijdschriften en uitgeverijen) die onder de aandacht van de commissie vallen.

Nieuw Archief voor Wiskunde, een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Het richt zich op een ieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezig houdt en stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.
Pythagoras, hét wiskundetijdschrift voor jongeren.
Euclides, het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en tevens vakblad voor de wiskundeleraar.
Epsilon Uitgaven. Deze beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde. Ook verschijnen er delen van de Zebra-reeks, een serie bedoeld voor leerlingen op het VWO en algemeen belangstellenden.
Vierkant voor Wiskunde. Deze stichting organiseert ieder jaar wiskundige zomerkampen voor jongeren van 10 tot 18 jaar, maar geeft daarnaast wisschriften en doeboeken uit voor jongeren.
Indagationes Mathematicae. This is the quarterly journal for Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society. The journal aims at the publication of original mathematical research papers of high quality, preferably of interest to a large segment of the mathematics community.
Boekerij van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Het KWG beschikt volgens de Statuten over een “Boekerij” van boeken en tijdschriften. De boeken zijn bij de Centrale Bibliotheek van de UvA ondergebracht en worden daar beheerd. Herman te Riele schreef een artikel over de Boekerij in Nieuw Archief voor Wiskunde.
Nieuwe Wiskrant. Het laatste nummer van de Nieuwe Wiskrant is verschenen in juni 2013. Het blad is nu gestopt. Het blad berichtte over ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs met zwaartepunt bij het voortgezet onderwijs en het werd uitgegeven door het Freudenthal Instituut. Veel verschenen artikelen kunnen nog gedownload worden.

Reageren is niet mogelijk